Algemene voorwaarden

Talenmeester (waaronder Español y más)

Algemene Voorwaarden ingaande 15 juli 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1: Definities
1. Talenmeester gevestigd te Kruisweg 620, 2132CH Hoofddorp, ingeschreven onder KvK nr. 55917674.
2. Cursist: de natuurlijk persoon of onderneming die een overeenkomst is aangegaan met Talenmeester .
3. Opdracht: de overeenkomst tussen Talenmeester en Cursist waarbij Talenmeester zich voor Cursist inspant de
werkzaamheden, die Cursist en Talenmeester zijn overeengekomen, te volbrengen.
4. Partijen: Talenmeester en Cursist.
5. Onder de werkzaamheden van Talenmeester kan worden verstaan: cursussen en losse taallessen in
groepsverband.
6. Cursus: zoals aangeboden op https://www.talenmeester.nl/nl/cursussen
Art. 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Talenmeester, op iedere overeenkomst
gesloten met Talenmeester en op alle rechtsverhoudingen die uit overeenkomsten met Talenmeester voortvloeien.
2. De Algemene Voorwaarden Talenmeester prevaleren te allen tijde.
3. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via onze website en zullen op verzoek eenmalig kosteloos in hard
copy worden verstrekt.
4. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig als deze
door Talenmeester schriftelijk zijn bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging prevaleren altijd de algemene
voorwaarden van Talenmeester .
5. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van Talenmeester is
Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Cursist in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
6. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijft het overige deel
van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Talenmeester en Cursist zullen in overleg treden om nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Art. 3: Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Talenmeester en Cursist komt tot stand door middel van een akkoordverklaring van
Cursist met betrekking tot het aanbod van Talenmeester .
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3. Talenmeester kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cursist redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.
4. Is voor de uitvoering van werkzaamheden een termijn overeengekomen waar niet door Talenmeester aan is
voldaan dan dient de Cursist Talenmeester schriftelijk in gebreke te stellen. Talenmeester dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Talenmeester niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Art.4: Cursussen
1. Inschrijven voor een cursus gebeurd uitsluitend schriftelijk via het formulier op de website of per mail aan
Talenmeester .
2. De cursussen beginnen op de in het cursusprogramma aangegeven datum, tijd en plaats. Cursist ontvangt uiterlijk
een week (zeven dagen) van te voren e-mail een bevestiging van plaatsing en overige informatie.
3. Talenmeester heeft het recht een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling/aanmeldingen. Cursist
ontvangt daarover tijdig bericht. Betaald cursusgeld wordt binnen 10 dagen teruggestort.
4. Of er sprake is van onvoldoende belangstelling/aanmeldingen, zoals bedoeld in het voorgaande lid,is ter
beoordeling van Talenmeester.
5. Tussentijds instromen is enkel mogelijk na toestemming Talenmeester.
Art. 5: Privacy & Informatieverstrekking
1. Ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten verwerkt Talenmeester verschillende persoonsgegevens van
Cursisten. Talenmeester neemt de privacy van haar Cursisten serieus en verwerkt de door de Cursist verstrekte
persoonsgegevens volgens de regels Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. De Privacy Verklaring van Talenmeester is te vinden op de website en zal u op verzoek worden verstrekt. Cursist
draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Talenmeester aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Talenmeester worden verstrekt.
3. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan Talenmeester zijn verstrekt,
heeft Talenmeester het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Cursist in rekening te brengen.
4. Cursist geeft met het aanleveren van de informatie, genoemd in art. 5 lid 1, toestemming voor het gebruik van deze
informatie in het kader van het vervullen van de opdracht door Talenmeester .
5. De door Cursist aangeleverde informatie zal uitsluitend door Talenmeester worden gebruikt voor de invulling van
de Opdracht die uit de overeenkomst tussen Cursist en Talenmeester voortvloeit.
Art. 6: Prijzen en facturen
1. De vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s. Taalonderwijs is vrijgesteld van btw.
2. Het cursusgeld dient minimaal vier weken vóór aanvang van de cursus te worden voldaan op
bankrekeningnummer NL 83 KNAB 0258635622 op naam van Talenmeester in Hoofddorp onder vermelding van
naam cursist en het factuurnummer.
3. Indien de inschrijving plaatsvindt korter dan vier weken voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld binnen
twee dagen te zijn voldaan. In het geval de betalingstermijn van twee dagen na het starten van de cursus vallen,
geldt dat de betaling moet zijn voldaan voor aanvang van de cursus.
4. Indien de betaling niet tijdig is voldaan, vervalt de inschrijving.
5. De kosten van het lesmateriaal (map en hand-outs) zijn bij het cursusgeld inbegrepen.
Art. 7: Afwezigheid
1. Een gemiste les mag, indien mogelijk en in overleg met de Talenmeester worden ingehaald.
2. In geval van een gemiste les heeft Cursist geen recht op restitutie van het cursusbedrag.
3. Indien een les niet plaatsvindt door afwezigheid van de Talenmeester, wordt de les ingehaald op een door de
Talenmeester vastgestelde datum en tijd.
Art. 8: Herroeping, annulering & restitutie
Herroeping
1. Consumenten hebben het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen
kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht).
2. De Cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door Talenmeester hiervan binnen de periode, zoals bedoeld in
het voorgaande lid, ondubbelzinnig schriftelijk op de hoogte te brengen.
Annulering & restitutie
3. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie lid 1 van dit art) gelden de volgende regels met betrekking tot
annulering en restitutie:
4. In geval de Cursist minimaal twee maanden voor aanvang van de cursus annuleert, zal restitutie van het volledig
betaalde cursusgeld plaatsvinden.
5. Bij annulering door de Cursist tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de cursus heeft de cursist
recht op 75% restitutie van het betaalde cursusgeld.
6. Bij annulering door de Cursist tussen één maand tot 14 dagen voor aanvang van de cursus heeft de cursist recht
op 50% restitutie van het betaalde cursusgeld.
7. Bij annulering door de Cursist binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus heeft de cursist geen recht op
restitutie van het betaalde cursusgeld.
8. In geval Cursist na aanvang van de cursus en na het verstrijken van het herroepingsrecht, overgaat tot annulering
of onderbreking van de cursus, heeft de cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld.
9. In geval Talenmeester de cursus annuleert voordat de cursus is begonnen, heeft Talenmeester het recht te
beslissen om de cursus op een andere datum aan te bieden OF om tot restitutie van het volledige cursusgeld over
te gaan.
10. In geval van onderbreking van de cursus door Talenmeester, zal in eerste instantie de cursus op een later moment
(te bepalen door Talenmeester) weer hervat worden. Indien de cursus, om welke reden ook, door Talenmeester
geheel geannuleerd wordt zal restitutie van de niet genoten lessen plaatsvinden.
Art. 9: Aansprakelijkheid
1. De werkzaamheden van Talenmeester betreffen in alle gevallen een inspanningsverplichting, derhalve is
Talenmeester in geen geval aansprakelijk voor de gevallen waarin werkzaamheden, trainingen en/of cursussen niet
tot het gewenste resultaat hebben geleid.
2. Aansprakelijkheid van Talenmeester is te alle tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Talenmeester is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Talenmeester is
uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door Cursist zijn verstrekt.
4. Talenmeester is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van
(eventuele) foutieve informatie in het door Talenmeester verstrekte materiaal of enig ander werk voortvloeiend uit, of
verband houdend met het door Talenmeester aangeboden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
aan de zijde van Talenmeester.

5. Aansprakelijkheid van Talenmeester is altijd beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans
tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. In geval de Nederlandse rechter voorgaande lid buiten werking stelt is de aansprakelijkheid van Talenmeester in
ieder geval steeds beperkt tot het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval.
7. Talenmeester is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitdrukkelijk
uitgesloten.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Talenmeester.
Art. 10: Klachtenregeling
1. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
2. Klachten dienen binnen 30 dagen na het ontstaan schriftelijk te worden gemeld bij Talenmeester .
3. Klachten worden binnen 15 werkdagen behandeld, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
4. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Talenmeester binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cursist een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.
5. Na behandeling van de klacht wordt deze 2 jaar bewaard. Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt de klacht
vernietigd.
Art. 11: Intellectuele eigendom (I.E)
1. Op de teksten, te vinden op de website of andere media (hard copy, e-mail, online leeromgeving, etc.) en het
verstrekte cursusmateriaal van Talenmeester , rust het auteursrecht.
2. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het
Nederlands Burgerlijk Wetboek en het ruimer of op andere wijze (wijziging, verminking of aantasting van het
voorlopige of definitieve ontwerp) te (laten) gebruiken dan is overeengekomen, geldt een namens Talenmeester
onmiddellijk opeisbare vordering van €5.000, vermeerderd met €1000 gedurende iedere dag dat de inbreuk
voortduurt.
3. De sanctie in art. 13 lid 2 laat het recht van Talenmeester voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.
Art. 12: Algemeen
1. Talenmeester behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene
voorwaarden treden in werking 14 dagen nadat de gewijzigde algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website
van Talenmeester.
2. Bij geschillen met Talenmeester zullen de partijen trachten deze onderling te schikken. Zo nodig met behulp van
een mediator. De partijen verdelen de kosten van de mediator gelijk.
3. Geschillen met Talenmeester , voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, waarvan een traject als
genoemd in art. 14 lid 2 onsuccesvol is gebleken, worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter
die bevoegd is in de vestigingsplaats van Talenmeester , tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.